Skip to content.

Agora University of Oradea (UAO)

Department of Social Sciences

Address: Piaţa Tineretului, nr. 8 , 410526 Oradea, jud. Bihor

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925

E-mail: departament@univagora.ro, alina.manolescu@ univagora.ro, ramona.urziceanu@ univagora.ro

Director: Dr. Alina-Angela MANOLESCU, Associate Professor
Deputy Director: Dr. Viorina JUDEU, Associate Professor

Council of Department

 1. Dr. Alina-Angela MANOLESCU, Associate Professor - President
 2. Dr. Viorina JUDEU, Associate Professor - Member
 3. Dr. Dan BENȚA, Associate Professor - Member
 4. Dr. Radu FLORIAN, Lecturer - Member
 5. Dr. Oana MATEUȚ-PETRIȘOR, Lecturer _Member

Members of Department

http://univagora.ro/en/academic/personal/

Academic programs H.G.nr.376/18.05.2016:  PDF 

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

La Facultatea de Științe Economice

 • Management (3ani, 180 ECTS, acreditat)
 • Contabilitate și informatică de gestiune (3ani, 180 ECTS, acreditat)

La Facultatea de Științe Juridice și Administrative

 • Drept (4 ani, 180 ECTS, acreditat)
 • Poliție locală (3ani, 180 ECTS, acreditat)

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 • Managementul resurselor umane (2 ani, 120 ECTS, acreditat)
 • Științe penale și criminalistică (1 ani, 60 ECTS, acreditat)
 • Cercetări criminalistice aplicate (2 ani, 120 ECTS, acreditat)

Extrase din Cartă (2016)

Art. 38. Departamentul este unitatea academică care gestionează procesul de învăţământ şi cercetare, precum şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate, având următoarele caracteristici esenţiale:

(1)    se înfiinţează/desfiinţează sau se comasează/divizează, după caz, prin hotărârea senatului universitar, la propunerea unei facultăţi căreia i se va subordona direct, numită în continuare facultate tutelară; un departament se poate subordona la una sau mai multe facultăți tutelare, după caz, conform regulamentului propriu avizat de Consiliul de administrație și aprobat de Senat;

(2)    are în componenţa sa membri cu competenţe în domeniul/domeniile de specialitate ale departamentului;

(3)    are un consiliu, condus de director, format din 3-7 membri din domeniul/domeniile de specialitate ale departamentului;

(4)    în cazul departamentului cu mai multe domenii de specialitate, pe lângă funcția de director, se va înființa și funcția de director adjunct; directorul de departament numește directorii adjuncți, astfel încât să fie reprezentate toate domeniile; atribuțiile directorilor adjuncți se stabilesc prin regulament propriu;

(5)    are un stat de funcţii propriu, elaborat de director, prin consultarea consiliului departamentului şi a tuturor membrilor, avizat de facultatea tutelară şi aprobat de senatul universitar;

(6)    poate avea în subordinea sa laboratoare, centre de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi extensii universitare;

(7)    are un regulament de funcţionare propriu, elaborat/actualizat de consiliul departamentului, avizat de consiliul facultăţii şi aprobat de senatul universitar, în care se precizează: misiunea şi obiectivele în legătură cu programele de studii şi domeniile de specialitate gestionate, modul de întocmire a statului de funcţii, normele didactice, modul de ocupare a posturilor/disciplinelor vacante, politica de structură piramidală a departamentului, relaţiile cu studenţii, relaţiile cu mediul socio-economic, relaţiile cu angajatorii etc.

Back to content.