Skip to content.

EVALUAREA CALITĂȚII ȘI ACREDITAREA

„Echipa managerială a Universității Agora din municipiul Oradea  își asumă  transparența ca o componentă esențială a calității.” (Rector: Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC)

Cadre de la UAO în Registrul Național de Evaluatori  ARACIS:

Regulamentul  privind Sistemul de Evaluare, Monitorizare şi Asigurare a Calităţii:  PDF;

Departamentul de asigurare a calităţii (DAC, 2016-2020):  PDF

DOCUMENTE PRIVIND EVALUAREA INSTITUŢIONALĂ PERIODICĂ  EXTERNĂ (ARACIS) - 2017


Consiliul ARACIS, în ședința din 25.01.2018, a acordat Universității Agora calificativul ÎNCREDERE: PDF

Rapoartele/ezultatele evaluării ARACIS 2018: http://www.aracis.ro/?id=399

CALENDARUL ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII MISIUNII DE EVALUARE EXTERNE (ARACIS)

Acțiuni anterioare semnării contractului de evaluare

NR. CRT.

ACTIVITĂȚI

INTERVAL

DE TIMP

1

Departamentul de Evaluare Externă a Calității din ARACIS ia act de Cererea de evaluare externă depusă la Agenție de către universitate, sau de depunerea altui document legal în baza căruia se inițiază evaluarea externă, și de îndeplinirea condițiilor contractuale pentru evaluarea instituțională și a cel puțin 20% din programele de studiu.

27.01.2017

(cerere)

2

Stabilirea de comun acord cu instituția a programelor ce vor fi evaluate în cadrul evaluării instituționale.

Documentul semnat de Directorul Departamentului de Evaluare Externă a Calității și Rectorul instituției.

21.02.2017

(protocol)

Program ce va fi evaluat:

Management

3

La propunerea Departamentului de Evaluare Externă a Calității, Consiliul Agenției aprobă lista programelor de studii care urmează a fi evaluate.

Desemnarea Directorului de misiune (Prof.univ.dr. Ioan Ianoș) și a Secretarului tehnic (Expert Mihai Marcu).

15.03.2017

4

Încheierea Contractului de evaluare, plata taxei de evaluare și primirea Raportului (documentației) de autoevaluare la nivel instituțional (pe hârtie și în format electronic), documentației pentru programele de studii selectate de Consiliul Agenției pentru evaluarea externă, precum și anexele în format electronic.


Maximum 3 luni de la înregistrarea solicitării de evaluare

(26.04.2017)


Acțiuni ulterioare semnării contractului de evaluare și a achitării taxei aferente procesului de evaluare (6 luni)

NR. CRT.

ACTIVITĂȚI

INTERVAL

DE TIMP

1

Stabilirea calendarului procesului de evaluare (director de misiune și rectorul instituției).

  18.10.2017-20.10.2017 

Max. 2 săpt. de la semnarea contractului

09.05.2017

2

Aprobarea comisiei de vizită

Max. o lună de la semnarea contractului

3

Echipa de evaluare vizitează instituția. Echipa de evaluatori se întâlnește cu presonalul didactic și cu studenții pentru a discuta aspecte ce privesc evaluarea la nivel instituțional și la nivel tematic la programele de studii selectate de Agenție.

Max. 2 luni de la semnarea contractului

4

Înregistrarea la ARACIS a Raportului Directorului de misiune și a Coordonatorului, a Raportului studenților și a Raportului evaluatorului străin.

Max. o lună de la vizită (Max. 3 luni de la semnarea contractului)

5

Discutarea Evaluărilor de programe în cadrul Comisiilor de Experți permanenți de specialitate

Max. 2 luni de la vizită (Max. 4 luni de la semnarea contractului)

6

Analiza în Departamentul de Acreditare a rezultatelor evaluării programelor (dacă este cazul)

Max. 2 luni de la vizită (Max. 4 luni de la semnarea contractului)

7

Redactarea scrisorii cu rezultatele preliminare ale procesului de evaluare (inclusiv evaluarea programelor de studii)

Două săpt. de la primirea tuturor rapoartelor (4,5 luni de la semnarea contractului)

8

Instituția răspunde la scrisoarea care conține rezultatele preliminare ale evaluării instituționale.

Două săpt. de la primirea scrisorii (5 luni de la semnarea contractului)

9

DEPARTAMENTUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII discută și aprobă Rapoartele de evaluare a calității programelor de studii și Raportul comisiei de evaluare instituțională pentru activități manageriale și financiare. Departamentul redactează RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII;

RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII se prezintă și se discută în CONSILIUL ARACIS, care întocmește RAPORTUL DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ EXTERNĂ AL AGENȚIEI, în prezența directorului de misiune. Consiliul dispune publicarea Raportului de evaluare instituțională externă al Agenției pe site-ul ARACIS. Se recomandă publicarea în anexă a scrisorii de răspuns a instituției evaluate.

Ultima lună de contract

******************************************

1. Documentație ARACIS

1.1.  Raport de  evaluare internă în vederea evalurării instituționale (RO) + Anexele

1.2. Self assessment report for the institutional evaluation (EN):  PDF

1.3. Raportul studenților  de autoevaluare instituțională internă:  PDF

1.4. Raport de autoevaluare a programului  Management + Anexe

2. Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

2.1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată în 2016):  PDF

2.2. Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF 

2.3. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (mandatul 2012-2016):  PDF

2.4. Carta Universităţii Agora (2012): PDF; Aviz minister:  PDF  ; (Carta UAO 2016:  PDF)

2.5. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (mandatul 2016-2020):  PDF

2.6. Carta 2016 și regulamentele aferente

2.7. Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016:  PDF

2.8. Planul managerial al rectorului UAO pentru mandatul 2016-2020:  PDF

3. Metodologii privind ocuparea posturilor prin concurs

3.1. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă nedeterminată:   PDF

3.2. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă determinată:  PDF

4. Program  Erasmus - mobilități pentru studenți și cadre didactice

4.1. Erasmus Policy Statement:  PDF

4.2. Regulament Erasmus:  PDF

5. Rapoarte EUA-IEP

5.1. Raportul de autoevaluare pentru prima vizită a comisiei EUA-IEP 2014 (1) :  PDF

5.2. Raportul Comisie de autoevaluare EUA-IEP (2):  RO 

5.3. Raportul echipei de evaluare EUA-IEP: EUA-IEP Team (2014)

Rapoarte de evaluare internă a calității

6. Rapoartele anuale ale rectorului privind starea UAO (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011)

6.1. Raportul rectorului  privind starea UAO în 2012 :  PDF

6.2. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2013:  PDF 

6.3. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014:  PDF

6.4. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015:   PDF

6.5. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2016:   PDF

7. Modele de documente

7.1. Model - Fișă de disciplină (RO):  DOCX

7.2. Model - Fișă de disciplină (EN):  DOCX 

7.3. Model - Anexa 5 (ARACIS):   DOC  • EUA-IEP Team (2014): "The team has enjoyed learning about the characteristics of Agora University and its role as an entrepreneurial provider of higher education in the fields of law, management and social science. It has been an interesting experience to discuss with staff, students, and external stakeholders the challenges faced by UAO and the university’s efforts to address constraints and to explore future opportunities. We believe the university has the potential to take successful steps in its next stage of development."

Back to content.