Skip to content.

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Program de studii universitare de licenţă (specializare): Drept


Program acreditat prin H.G.nr.376/18.05.2016:  PDF

Ghidul studentului de la Drept (47 pagini): Icon PDF (472,3 KO)

Grila RNCIS pentru Drept (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): Icon PDF (131,8 KO)

Plan de învăţământ: HTML

Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna)

Forma de învățământ:  Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Profilul: Juridic

Domeniul fundamental de studii: Ştiinţe juridice

Programul de studii universitare de licenţă (Specializarea):  Drept

Durata: 4 ani

Număr credite transferabile europene (ECST): 240

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în drept

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2012-2013: 100 ( H.G. nr. 707/2012)

Admiterea pe locurile cu taxă:   Pe bază de dosar  (Media de la Bacalaureat)

Locuri fără taxă: 10 % din locurile ocupate în prima sesiune  (Burse Agora, Admitere pe bază de concurs - probă scrisă la gramatica limbii române (nota minimă 7))

Contracte de studii la specializarea Drept:

a) fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (140,3 KO)

b)cu taxă Icon PDF (146,1 KO)

Înscrierile la admiterea 2012:  HTML

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de şcolarizare: 500 euro/an (în 3 rate anuale şi nemodificate pe tot ciclul I)

Competenţe: Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Diploma acordată: Diplomă de licenţă (Titlu acordat: Jurist)

Supliment de diplomă: Atestă în limba română şi engleză specializarea în drept

Finalizare: Examen de licenţă (examen oral + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă)

După absolvire: Angajare pe un post de specialitate sau / şi continuare de studii în ciclul II (masterat)

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de criminalistică, Centru de Documentaţie Europeană, Centru de Informare EUROPE DIRECT, Centru Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, www.cepct.ro , colective de cercetare internaţională, o editură acreditată CNCSIS, COD 27, 1 revistă de specialitate www.juridicaljournal.univagora.ro, 1 conferinţă internaţională anuală, sală de sport, club sportiv, acces la internet, burse etc.

OPŢIUNI DE CARIERĂ PENTRU ABSOLVENTUL DE DREPT

DE CE AŢI  ALEGE O CARIERĂ JURIDICĂ?

Pentru a răspunde la această întrebare am făcut un posibil traseu profesional pe care l-ar putea avea un absolvent de la specializarea drept.

În acest sens, într-o primă etapă am avut în vedere următoarele:

 • promovarea examenului  de licenţă care vă conferă titlul de JURIST;
 • am presupus că nu aveţi vechime în specialitate juridică sau în muncă, dacă aveţi cu atât mai bine, identificarea modalităţilor alternative se va putea face mai uşor.

Iată câteva dintre posibilităţile pe care le puteţi avea dacă veţi opta pentru o pregătire juridică:

JURIST ori CONSILIER JURIDIC ÎN ORICE INSTITUŢIE care are post vacant şi scos la concurs.

 Pentru aceasta va fi nevoie să promovaţi şi un examen cu o tematică specifică postului
Exemple: Locuri de muncă pentru consilieri juridici şi jurişti, www.findjob.ro
***În luna mai 2011 sunt declarate 3 124 de posturi vacante şi scoase la concurs pe site-urile cu specific în promovarea locurilor de muncă

AVOCAT

Etapa I. – de înscriere şi promovare a examenului pentru primirea în profesia de avocat
Etapa II. – efectuarea  în mod obligatoriu a un stagiu de pregătire profesională cu durată de 2 ani, timp în care veţi avea calitatea de avocat stagiar
      Etapa III.  – susţinerea şi promovarea examenului de definitivare

JUDECĂTOR sau PROCUROR  – Auditori de justiţie

Condiţie. Să urmaţi cursurile Institutului Naţional de Magistratură timp de 2 ani
Etapa I. Promovarea examenului pentru admitere la Institutul Naţional de Magistratură – auditor de justiţie
Etapa II. După primul an de cursuri auditorii de justiţie optează în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor pentru funcţia de judecător sau procuror.
Etapa III. Judecătorii şi procurorii – pot deveni formatori şi tutori pentru stagiile de practică ale auditorilor de justiţie
Exemplu:
În 21 noiembrie 2010 s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea a  60 de posturi de judecători şi 50 de posturi de procurori (in martie 2010 posturi scoase la concurs 85 judecători, 62 procurori)

CONSILIERI DE PROBAŢIUNE, INSPECTOR DE PROBAŢIUNE – lucrează în Serviciile de probaţiune de pe lângă Tribunale promovând şi participând la executare anumitor măsuri de prevenire prin sprijinirea persoanelor care au comis infracţiuni să respecte legea, contribuind astfel la creşterea gradului de siguranţă socială.

Etapa I. Înscrierea la concurs organizat pentru ocuparea funcţiei de consilier de probaţiune
Etapa II. Să fie licenţiată în drept (această posibilitate o pot avea şi absolvenţii altor specializări)
Exemplu: Recrutare permanentă  ……..www.recrutare.probatiune@ro
    Avantaje:

 • Sunteţi în baza de date a Direcţiei de Probaţiune;
 • Puteţi fi înştiinţaţi atât cu privire la posturile scoase la concurs, cât şi cu privire la activităţile de voluntariat, evenimente, cursuri organizate de către Direcţia de Probaţiune, programe de master în probaţiune etc.

NOTAR

Absolventul care optează pentru notar trebui să parcurgă următoarele etape:
Etapa I - trebuie să primească acceptul unui notar public de a lucra în biroul de notariat, bineînţeles în cazul în care va promova examenul de admitere.
Etapa II – promovează examenul de admitere şi devine notar stagiar în biroul notarial de unde a primit acceptul, timp de 2 ani.
Etapa III – în perioada de stagiatură este obligat să urmeze un program de pregătire prin participarea la cursurile de specializare organizate de Institutul Notarilor Publici

Etapa IV – se înscrie la examenul de definitivat pentru a deveni notar public. Cu cel puţin 6 luni înainte de examen se va organiza simularea examenului, când notarul stagiar va putea să-şi verifice cunoştinţele pentru examenul tematic. Atât simularea cât şi examenul final se desfăşoară la Bucureşti.

Cu privire la această oportunitate în momentul de faţă există un proiect de lege, proiect aflat în dezbatere publică prin care se doreşte ca admiterea să se facă doar printr-un examen de admitere la Institutul Notarilor Publici unde urmează să desfăşoare cursuri timp de 2 ani.

EXECUTOR JUDECĂTORESC

- examen de admitere în profesie;
- stagiatură 2 ani;
- promovarea examenului de definitivat

 • Şi nu în ultimul rând vă aduc în atenţie posibilitatea pe care o aveţi de a lucra în cadrul organismelor internaţionale şi a instituţiilor europene pe diferite poziţii. Avantaje:
 • este o oportunitate excelentă de carieră;
 • ai şansa de a lucra într-o echipă mixtă, interdisciplinară, într-un mediu multicultural;
 • ai şansa de a relaţiona cu oameni interesaţi de diverse teme: de la legislaţie, la economice, IT ori probleme legate de politici sociale şi voluntariat.

Exemplele cele mai relevante pe care le-am ales sunt acelea de:
A) Asistenţi în instituţiile Uniunii Europene
****Oficiul European pentru Selecţia Personalului EPSO a anunţat deschiderea competiţiei pentru 500 de posturi de asistenţi în cadrul instituţiilor UE - competiţie în desfăşurare.

Condiţii: Asistenţii care vor fi recrutaţi de instituţiile UE fac parte din categorii diferite profesionale în funcţie de cerinţele postului. În special contează pentru un post: tipul de specializare şi expertiză pe care o au, cunoaşterea a cel puţin 2 limbi străine, una vorbită fluent, a doua mai puţin, iar condiţiile de participare, respectiv preselecţia şi selecţia în vederea desfăşurării interviului diferă de la post la post şi sunt postate pe site la www.epso.eu

Exemplu: Curtea Europeana a Drepturilor Omului recrutează un jurist asistent din Romania, pentru a fi inclus in "Schema Juriştilor Asistenţi", dezvoltata în cadrul Curţii, cu rolul de a oferi oricărei persoane cu pregătire juridică, aflată la începutul carierei sale, oportunitatea de a cunoaşte direct modul de funcţionare a instituţiei. La descrierea postului se menţionează: Lucrând împreuna pentru dezvoltarea Europei.

Anunţ din 10 mai 2011

 • Avocaţi pentru Curtea de Justiţie şi pentru Parlamentul European/Consiliul European

*** din statistici reiese faptul că peste 2.000 de români sunt funcţionari europeni la Bruxelles pe salarii de până la 16.000 de euro

 • Experţi naţionali detaşaţi  - sunt funcţionari naţionali care lucrează în sectorul public, şi temporar desfăşoară activităţi în instituţiile Uniunii.

Exemplu: jurişti, specialişti în mediere în domeniul contractelor, traducători şi interpreţi în domeniul juridic, jurişti-lingvişti

 • Stagiari - de regulă proaspeţi absolvenţi de studii superioare pe diferite specializări, inclusiv drept care primesc fie salariu, fie o bursă de cel puţin 1000 de EURO plus alte avantaje.

*** Concursurile EPSO reprezintă modalitatea cea mai sigura şi directa de a obţine un post
de funcţionar definitiv în instituţiile europene.

II. Aţi ajuns la vechime de 3 ani aveţi şi alte posibilităţi alternative. De exemplu:

 • MEDIATOR - este alternativă profesională viabilă pentru absolvenţii de studii superioare, atât de la drept cât şi de la ştiinţe economice, un nou mod de abordare a proceselor, o schimbare necesara de mentalitate sau poate fi ceea ce îţi doreşti sa fie... depinde de unghiul din care o priveşti.

Puteţi participa la procesul de mediere din 2 perspective:

 • fie cea a avocatului dacă sunteţi deja avocat şi doriţi ca clientul d-voastră să-şi finalizeze conflictul  pe cale amiabilă;
 • fie din cea a mediatorului - atunci când aveţi propriul d-voastră cabinet de mediere

Admiterea în profesia de Mediator,  http://www.medierea.ro
Etapa I. Să urmaţi un curs de formare a mediatorilor organizat de către unul dintre furnizori de formare autorizaţi în acest sens de către Consiliul de Mediere.
Etapa II. Să promovezi examenul de finalizare a cursurilor.

În profilul psihologic al unei persoane care doreşte să fie mediator ar trebui să se regăsească şi următoarele trăsături:

 • să fie un bun cunoscător al psihologiei judiciare şi al limbajului nonverbal pentru a putea fi un bun negociator;
 • să fie un bun evaluator şi analizator financiar.

PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ

cu cele două posibilităţi: administrator judiciar şi lichidator
 - specializare drept sau ştiinţe economice;
- o experienţă în domeniul juridic sau economic de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
- a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolvenţă.
- la începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar.
- după efectuarea stagiului, practicianul în insolvenţă stagiar va susţine examenul de definitivare.

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 • promoveze  examenul de admitere în profesie organizat pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridica

III. Cu vechime deja de 5 ani sunt alte mobilităţi, de exemplu:

 • sunt scutiţi de examen şi stagiu pentru profesia de practician în insolvenţă. ***persoanele care au exercitat cel puţin 5 ani funcţia de judecător-sindic;

***persoanele care au exercitat, timp de 10 ani, funcţia de avocat, magistrat sau notar public.

 • Sunt scutiţi de stagiu juriştii cu o vechime de 5 ani pentru a ajunge notari, dar trebuie să se înscrie la concursul tematic şi să promoveze examenul
 • Nu dau examen de primire în profesia de avocat, nu fac stagiu, dobândeşte calitatea de avocat definitiv, fără susţinerea examenului de definitivare, cu condiţia promovării examenului de definitivat în profesia din care provine – persoana care a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic   - 5 ani.
 • De asemenea, avocatul stagiar care a exercitat cel puţin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau vicepreşedinte de consiliu judeţean dobândeşte la cerere calitatea de avocat definitiv.
 • Dă examen pentru primirea în profesie, nu face stagiatura şi devine avocat definitiv persoana care deţine titlu de doctor în drept.

IV. Alte alternative pot fi şi posturi care necesită pregătire juridică în alte domenii:
Carieră didactică: Masterat şi doctorat, http://jobs.edu.ro/
Formatori: Absolvirea cursurilor de formatori desfăşurate de diferiţi furnizori la nivel naţional şi la nivel de universităţi
Poliţişti mai ales la:  serviciul de investigare criminală, la serviciul criminalistic,  serviciul de investigare a fraudelor
Consultanţă juridică în societăţile de consultanţă proprii sau colaboratori ai acestora;
Consultanţă în firmele proprii sau colaboratori ai unor firme cu acest obiect de activitate pentru elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană;
 Colaboratori ai unor bănci, evaluatori;
 Experţi judiciari sau criminalişti;
 Expert personal de specialitate asimilat judecătorului sau procurorului în cadrul Departamentului pentru formare profesională continuă, Institutul Naţional de Magistratură

Back to content.